Réamhrá

Bunscoil lán-Ghaelach, lae-chónaithe do bhuachaillí agus do chailíní I rang a cúig agus rang a sé is ea Scoil na nÓg.
Osclófar seirbhís nua iar-scoile i Scoil na nÓg i Meán Fómhair 2024. Is í an eagraíocht ‘Gaelachas Teoranta’ a chuirfidh na seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus oiliúna ar fáil don seirbhís iarscoile.

Sinne Scoil na nÓg

I Scoil na nÓg, tumtar na daltaí i rang a cúig agus rang a sé ó chúlra an Bhéarla, don chuid is mó, sa Ghaeilge. Baineann na daltaí ardchaighdeán Gaeilge amach, gan baint óna scileanna sa Bhéarla.

Tá múnla an tumoideachais i bhfeidhm i Scoil na nÓg agus cuirtear córas ar bun a chuidíonn le páistí an Ghaeilge a shealbhú go nádúrtha trí eispéireas laethúil i dtimpeallacht lán-Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo gur trí Ghaeilge a mhúintear gach ábhar scoile, seachas an Béarla.

Cén fáth go dtiocfá chuig Scoil na nÓg?

Bunscoil Lae-Chónaithe

Bunscoil chónaithe do bhuachaillí agus do chailíní í Scoil na nÓg.

Bunscoil Shinsearach

Glactar le daltaí i rang 5 and rang 6.

Tumoideachas

Is í aidhm na scoile ná líofacht sa Ghaeilge a thabhairt do gach dalta agus ag an am chéanna ardchaighdeáin oideachais a chur ar fáil dóibh. Is í an Ghaeilge an teanga chaidrimh ag múinteoirí agus ag daltaí sa scoil agus in imeachtaí scoile, agus tá sé de dhualgas ar gach dalta Gaeilge a labhairt go laethiúil.

Suíomh Áisiúil

Suite díreach 7 gciliméadar ó Chathair Chorcaí, soláthraíonn Scoil na nÓg rochtain éasca do dhaltaí agus do theaghlaigh.

Ranganna Beaga agus Aird Aonair

Bíonn líon beag daltaí i ngach rang agus tugtar aire speisialta do gach dalta.

Seisiún Staidéir faoi Mhaoirseacht

Reachtáltar Club Obair Bhaile gach lá arna stiúradh ag múinteoir.

Ullmhúchán do Sacraimintí

Tacaíonn Scoil na nÓg le mic léinn ina dturais spioradálta agus acadúla.

Ullmhaítear daltaí don Choineartú gach bliain.

Forbairt Shóisialta agus Neamhspleáchas

Cothaíonn ár dtimpeallacht chothaithe fás sóisialta agus neamhspleáchas na mac léinn. Aithnítear an tabhacht a bhaineann leis na healaíona cruthaitheacha agus an cumas a spreagadh.

Trí ghníomhaíochtaí agus eispéiris éagsúla, aibíonn mic léinn agus forbraíonn siad scileanna riachtanacha saoil.

An nuacht is déanaí

Scroll to Top